onsdag den 21. december 2011

Prøveforløb Pædagogik

EMNE:
INKLUDERENDE FÆLLESSKABER DER STYRKER BØRN MED BEHOV FOR SÆRLIGE STØTTE I DERES UDVIKLING, LÆRING OG IDENTITETSDANNELSE, I DAGTILBUD 3 - 6 ÅR.

Vi har lavet feltarbejde og indsamlet empiri i et dagtilbud 3 - 6 år, Randers Kommune. Vi havde tilsendt dem et spørgeskema pr. mail. Ud fra spørgeskemaet udførte vi et kvalitativt interview efter den semistrukturerede metode, med to informanter fra stedet.

Vi foretog iagttagelser på samspil mellem pædagoger og børn i forskellige dannelses -og læringsmiljøer, hvor vi havde særligt fokus på inklusion/eksklusion og pædagogernes menneskesyn. Dette var for at undersøge, hvordan et barn med særligt behov for støtte kan styrke sine muligheder for udvikling, læring og identitetsdannelse gennem inkluderende fællesskaber.
Der er ikke noget nyt i, at der findes børn med behov for særlig støtte i dagtilbuddene. De har altid været der, men den nye og svære øvelse i den pædagogiske praksis består i, at disse børn, fra at være der på ”tålt ophold”, nu også skal inkluderes i sociale fællesskaber. I Randers Kommune beskrives børn med behov for særlig støtte, som børn der i en periode kan have brug for særlig opmærksomhed og hjælp. Det kan være børn med motoriske vanskeligheder, langsomt udviklede børn, børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, samt børn med sociale –og følelsesmæssige vanskeligheder. Begrundelsen for om barnet har behov for særlig støtte er at deres udvikling, læring og trivsel er truet.[1]
Dagtilbudsloven, Salamancaerklæringen og FN’s børnekonvention beskriver; ”at alle mennesker har ret til at blive inkluderet og deltage aktivt i fællesskabet”. Barnets udvikling, læring og identitetsdannelse sker i sociale fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer, heri ligger den pædagogiske opgave.[2]
Det etiske perspektiv bliver også aktuelt da der i en sådan praksisændring, muligvis vil være nogle af pædagogernes menneskesyn, som kommer på prøve. Ifølge Bent Madsen som er leder for NVIE, Center for Inklusion og Diversitet, tager det 2-4 år at tilegne sig et nyt pædagogisk perspektiv og få det til at slå igennem som ændring af den daglige pædagogiske praksis[3]. Bent Madsen taler derfor for, at skal der være inklusion og virke på længere sigt, koster det både penge, tid og uddannelse.[4]
TEORIER
Inklusion/Esklusion; Carsten Pedersen, Bent Madsen o.a.
Læring og udvikling; Knus Illeris, Daniel Stern
Identitetdannelse; Pierre Bourdieu


[1] Sektorpolitik 0-5 år, Børn og Skole Randers Kommune, 10/09
[2] Jensen, V.B (nr. 18/10)
[3] Haugaard, A. (nr.10/2011) s. 7
[4] Børn og Unge, Nr. 18, s. 12

Ingen kommentarer:

Send en kommentar