fredag den 24. september 2010

Fysioterapeutens kompetencer

Fysioterapeut uddannelsen defineres i lovteksten ”Lovtidende A” udgivet d. 15. august 2008, Nr. 831. Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i fysioterapi.

Kapitel 1
Formål, struktur og varighed mv.
§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som fysioterapeut og til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for fysioterapi, kvalificere den studerende inden for teoretisk og klinisk fysioterapi jf. bilag 1.
Stk. 2. Den studerende skal kunne:
1) udføre, formidle og lede fysioterapi i forhold til udredning, diagnostik, behandling, genoptræning, lindring, sundhedsfremme, bevarelse af sundhed, forebyggelse og rehabilitering,
2) vurdere, begrunde og udvikle professionsudøvelsen ud fra et analytisk perspektiv,
3) indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper med respekt for den enkeltes etniske, kulturelle, religiøse og sproglige baggrund,
4) udvikle og kvalitetssikre fysioterapi, herunder skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge og følge, anvende og deltage i udviklingsbaseret arbejde samt
5) fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet uddannelse.

Klik ind på www.ucl.dk for at se den fulde lovtekst.

Fysioterapeut uddannelsen har en varighed af 3½ år og tilrettelægges inden for en ramme svarende til 120 ECTS-P. Optagelsen og adgangskravene er betinget af, at man har en gymnasial uddannelse, der opfylder adgangskvotienten. I studiets 5. modul er indholdet i undervisningen bygget op omkring et tværprofessionelt samarbejde med studerende fra andre sundhedsuddannelser.

Modul 5
Tværfagligt fællesmodul - tværprofessionel virksomhed

Modulets tema
Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om patientforløb. Modulet retter sig ligeledes mod sundhedsvæsenets lovgrundlag. Der er fokus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår. Der er ligeledes fokus på sociale, kulturelle og institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag.

Fokus er på rollen som sundhedsprofessionel samarbejdspartner.

Modulets læringsudbytte
Efter modulet kan den studerende:
• Indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning.

• Beskrive retslige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet og forklare hvilke rammer disse sætter for udøvelsen af egen profession og et flerfagligt sundhedsprofessionelt samarbejde.

• Forklare/forstå hvordan kommunikation og informationsteknologi kan anvendes i forhold til sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring.

• Søge, formidle og anvende empirisk, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende opgaver.

Klik ind på http://www.ucn.dk/Forside/Uddannelser/Fysioterapeut, for at se hele beskrivelsen af fysioterapeut uddannelsen, der udbydes på Professionshøjskolen University College Nordjylland.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar