lørdag den 11. september 2010

Lovgivning af betydning for det tværprofessionelle samarbejde
Øvelsesopgave IIS.
Hvad siger loven om underretningspligt?

Serviceloven af d. 1. oktober 2008 LBK nr. 979
Afsnit VIII Administration m.v.
Kapitel 27
Underretningspligt

§ 152
Hvis en familie med et eller flere børn under 18 år eller vordende forældre flytter fra én kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at et eller flere børn eller vordende forældre har behov for særlig støtte til barnets eventuelle særlige behov for støtte efter fødslen, skal fraflytningskommunen underrette tilflytningskommunen herom.

§ 153
Velfærdsministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt erhverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller erhvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller ung under 18 år har behov for særlig støtte.
§ 154
Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

§ 155
Hvis en kommune modtager underretning om, at et barn eller ung kan have behov for særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretningen sende en bekræftelse af modtagelsen. Det gælder også underretninger om vordende forældre, hvor der kan opstå et behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.


Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service
§ 1
Følgende personer har pligt til at underrette kommunen, når de i deres virke bliver bekendt med forhold for et barn eller ung under 18 år, der må give formodning om, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte eller når de i deres virke får kendskab til vordende forældre med problemer, der giver formodning om, at barnet får behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Jf. § 1 stk. 1 – 5. Hvis du er lærer, pædagog/pædagogmedhjælper, dagplejer, leder af børneinstitution, skoleleder, praktiserende læge, sundhedsplejerske, jordmoder, psykolog, ansat i PPR eller som SSP med arbejder ved politiet, hører du til dem, som har skærpet underretningspligt.Vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier af d. 5. december 2006. VEJ nr. 99

Jf. pkt. 56
Underretningspligt er en personlig pligt, der gælder både fagpersoner og den almindelige borger, når de pågældende får kendskab til eller har formodning om, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte.

1 kommentar:

  1. Hey Solveig, super godt indlæg vedr. underretningspligt, det kan vi andre drage nytte af, tusind tak!
    Jeg synes du ser lidt forandret ud på dit profilbilled? ;0)

    SvarSlet