torsdag den 24. marts 2011

Uge 12

SKB
Dans, æstetiske læreprocesser og Labans bevægelsesfilosofi.
Tirsdagens SKB-undervisning begyndte med teoridelen. Først gennemgik vi definitionen på æstetik og på æstetiske læreprocesser og identitetsdannelse. Æstetik kommer fra græsk, aisthetikos, der kan oversættes med fornemmelse, sans, følelse eller sanseperception. Den oprindelige betydning har altså at gøre med en erkendelse gennem sansmæssig oplevelse. Austrings og Sørensens bud på nutidens definition (Æstetik og læring, 2006); Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og verden, og som kan kommunikere fra, til og om følelser. Via den symbolske form eksperimenterer vi og søger herigennem – bevidst eller ubevidst – at udtrykke noget om os selv, til andre og til omverdenen. Når man beskæftiger sig aktivt og fordyber sig i en skabende proces via personlige udtryk, kan man tale om æstetisk virksomhed. Gennem æstetisk virksomhed (æstetiske læreprocesser) kan man bearbejde og udtrykke følelser og holdninger, lære at forstå sig selv og andre, tilegne sig, påvirke, forstå og opleve sin kultur og omverden. Den æstetiske læreproces igangsættes ved en sansepåvirkning. Det gælder både, når vi tegner, danser, spiller teater m.m. og i form af dufte, smag, berøring, påklædning m.v. Kirsten Drotner beskriver det således; Æstetisk virksomhed bygger bro mellem det en indre og ydre verden og skaber en forbindelse mellem fortid og nutid, et ubevidste og bevidste. Hun opererer med tre niveauer i en æstetisk læreproces; et individuelt niveau, et socialt niveau og et kulturelt niveau. Når man fortolker og udtrykker sin egen fortolkning af verden, er det i denne proces, hvor man bliver synlig for sig selv og andre at identitetsdannelsen finder sted – det er her man skaber sig selv.
Derefter blev vi præsenteret for Rudolf Labans (1879-1958) bevægelseslære. Laban mente, at man burde tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer. Teorigrundlaget for Labans bevægelseslære BESS-konceptet er inddelt i fire perspektiver; Body, Effort, Shape og Space.
Efter teoretiske oplæg var det vores tur til at udtrykke os gennem dans, æstetisk læreprocesser og Labans bevægelsesfilosofi. Mettes undervisningsforløb indeholdt og varierede mellem forskellige undervisningsprincipper og metoder. Det deduktive princip, rammeprincippet og det induktive princip. Bevægelsesaktiviteter foregik i fællesskab, hvor vi blev udfordret eller inspireret af hinanden. Der var udfordringer både til den enkeltes færdigheder samt personlige og sociale kompetencer. Der blev stillet krav til individuelt opgaveløsning og til at samarbejde parvis eller i grupper.

Litteraturliste:
Austring, Bennyé D. og Sørensen, Merete (2006). Æstetik og læring. Grundbog om æstetiske læreprocesser. Hans Reitzels forlag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar